Přihlásit se
f

PRAŽSKÁ KAMENNÁ SKULPTURA DOBY LUCEMBURSKÉ

O mě

PhDr. Jana Peroutková
  • • 1991-1995 studium na Gymnázium Františka Křižíka v Plzni
  • • 1995-1999 studium na Střední uměleckoprůmyslové škole Zámeček v Plzni – obor užitá malba
  • • 2005-2007 studium na Vyšší odborné škole restaurátorské v Písku – obor restaurování dřeva
  • • 2009-2014 studium na Ústavu dějin umění FF UK (diplomová práce – Architektonická skulptura chrámu Matky Boží před Týnem v lucemburském období)
  • • od 2013 asistent v Centru dokumentace evropského kulturního dědictví na Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK v Praze
  • • od 2014 člen Akademického senátu FF UK
  • • od 2014 doktorandské studium na Ústavu dějin umění FF UK (téma dizertační práce - Pražská kamenná skulptura doby lucemburské v evropském kontextu)
  • • 2015 titul PhDr. na Ústavu dějin umění FF UK
  • • od 2015 přednášející na Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK

Hlavní oblasti vědeckého zájmu

Kultura a výtvarné umění doby vrcholného středověku se zaměřením na sochařství

Účast na grantových projektech

NAKI - Lesk a sláva českého království - Kořeny české státní a národní identity - ČRDF13P01OVV017, 2013-2017.

NAKI - Český a římský král Václav IV. - doba, duchovní proudy a umění v předhusitských Čechách v evropském kontextu - MK 29064/2015 OVV, 2016-2020.

GA UK - Pražská kamenná skulptura doby lucemburské v evropském kontextu - č. 272215, 2014-2016.

Kapitoly v týmových publikacích, články, recenze

• Architektonická skulptura chrámu Matky Boží před Týnem v lucemburském období, in: Ve službách českých knížat a králů, Miroslav Šmied, František Záruba (ed.) 2013. (ISBN: 978-80-7422-248-1)

• Obrazy krásy a spásy, in: Dějiny a současnost, 2014 (ISBN: 977041851200636)

• Týnský chrám v průběhu obnov a restaurování, in: Miroslav Šmied – František Záruba (ed.). in: Obrazy uctívané, obdivované a interpretované – sborník k životnímu jubileu historika umění Jana Royta, Praha 2015 : NLN, 2015s. 188–198. ISBN 978-80-7422-382-2, 188-198.

• Kontext architektonické skulptury chrámu Matky Boží před Týnem a Staroměstské radnice v Praze předhusitském období, in: Vidět - Slyšet - Číst - Rozumět : sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, ed: Magdaléna Nová, Marie Opatrná, s. 63-68, Praha 2015 (ISBN 978-80-87922-05-7)

• Transforming Babylon into Jerusalem: Chronology and dating of the architectural sculpture of the Church of Our Lady before Týn in the days of the Luxembourgs. in: Umění, 2015, sv. 4/2015, s. 263–288. ISSN 1804-6509.                                                             http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NAXes-BHyfgJ:www.umeni-art.cz/admin/fileGet.aspx%3Fv%3Dissue-issue-2543-category-2544-paragraph-2546-pdf%26l%3Dcz+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz

• Kontext dílny mistra Theodorika a Hutě Petra Parléře, in: Ecclesia Docta, Společenství ducha a umění, K životnímu jubileu profesora Jiřího Kuthana, (eds.) Magdalena Nespěšná Hamsíková, Jana Peroutková, Stefan Scholz, Praha 2016, 349-361.

• Otázky k pražskému parléřovskému stylu a jeho hmotová a barevná rekonstrukce na příkladu bust dolního triforia chrámu sv. Víta v Praze, in: Anticus Novus, : sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, ed: Magdaléna Nová, Marie Opatrná, Praha 2016, 193-199.

• Vědecká konference Karel IV., země Koruny české a Evropa, in: Bulletin UHS 1/2016, s. 18.