Přihlásit se
f

PRAŽSKÁ KAMENNÁ SKULPTURA DOBY LUCEMBURSKÉ

Projekt

“Pražská kamenná skulptura doby lucemburské v evropském kontextu“ je projekt podporovaný Grantovou agenturou Univerzity Karlovy (GAUK).

Program je zaměřen na sochařskou produkci v kameni zejména druhé poloviny 14. a první čtvrtiny 15. století v pražském centru. Cílem je vytvořit syntézu pražské architektonické skulptury doby lucemburské, jejíž vznik a ideová koncepce úzce souvisí zejména s královským dvorem Karla IV. a Václava IV.. Stěžejním momentem projektu je vytyčení geneze stylových kořenů pražské architektonické skulptury a specifikace jejích zdrojů a paralel v evropském umění.

Tyto stránky prezentují tu část grantového výstupu, která se zabývá katalogizací památkového fondu. Jedná se o elektronický katalog fotografií architektonické skulptury vybraných objektů s připojeným odborným popisem. Katalog především složí k ucelenému pohledu na tuto problematiku. Obsah je možné využít pro studijní účely i jako pomocný podklad v rámci přednášek věnovaných středověkému sochařství a pro semináře středověku na ústavech Dějin umění Filozofické fakulty a Dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Projekt je rovněž zaměřen na vzdělávací procesy na všech úrovních i jako podklad pro tvorbu výukových programů. Forma prezentace “open access“ slouží k zpřístupnění dat nejen odborné veřejnosti, ale i širšímu spektru uživatelů.

Na těchto stránkách jsou sdruženy také publikační výstupy, které v průběhu řešení grantu vnikají, 3D rekonstrukce vybraných objektů a hmotové a barevné rekonstrukce architektonické skulptury.

Stránky jsou navržené tak, aby se mohly po celou dobu řešení projektu rozšiřovat o nové poznatky a mohly být flexibilní i po skončení plnění grantu GAUK.


PhDr. Jana Peroutková, řešitel projektu

Projekt financován Grantovou agenturou Univerzity Karlovy, GAUK 2014-2016, č. 272215

Řešitel projektu: PhDr. Jana Peroutková

Vedoucí projektu: prof. PhDr. Ing. Jan Royt Ph.D.